ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 8 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 6 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 7 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 5 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 6 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 4 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 5 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 3 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 4 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 2 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 3 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 1 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2 เพิ่มเติม รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 1 ถาม - ตอบ
 • สรุปหลักฐานที่ต้องใช้สมัครงานแต่ละประเภท
 • 1.ประชาชน (ต้องมีหลักฐานทั้งหมด 3 หลักฐาน) ได้แก่
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
 • 2.บัณฑิตจบใหม่แต่ไม่เกิน 3 ปี (ต้องมีหลักฐานทั้งหมด 5 หลักฐาน) ได้แก่
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาใบจบการศึกษา หรือ สำเนาใบปริญญาบัตร (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาใบ Transcript (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
 • 3.นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (ต้องมีหลักฐานทั้งหมด 5 หลักฐาน) ได้แก่
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)

ข้อมูลการเข้าเรียนออนไลน์

สำหรับผู้ที่เข้าทำงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ต้องมีการเข้ารับการฝึกอบรม Training อบรมพัฒนาทักษะความรู้ 4 ด้าน
 • ด้านการเงิน Financial literacy
  โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเปิดให้ภาคตะวันออกเข้าเรียนออนไลน์ได้ในช่วง เดือน ก.ค. - ส.ค. 2564 เข้าเรียนได้ที่ e-SET Learning
 • ด้านสังคม Social literacy เปิดให้เข้าเรียนออนไลน์ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 2564
 • ด้านภาษา Language literacy เปิดให้เข้าเรียนออนไลน์ช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564
 • ด้านดิจิทัล Digital literacy เปิดให้เข้าเรียนออนไลน์ช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2564
  โดยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน(Financial literacy), ด้านดิจิทัล(Digital literacy), ด้านภาษา(Language literacy) สามารถเข้าเรียนได้ที่ Thai Mooc

ชั่วโมงการเรียนรู้ หลักสูตรละ 20 ชั่วโมง


ด้านดิจิทัล Digital literacy

Level 1 ความรู้ด้านดิจิทัลระดับพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้
CMU010 รู้เท่าทันสื่อ Media Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10
SU008 พลเมืองดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 5
Level 2 ความรู้ด้านดิจิทัลระดับกลาง
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้
CMU011 IT Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10
DEPA002 พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2
OCSC008 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 6
Level 3 ความรู้ด้านดิจิทัลระดับสูง
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้
SPU002 เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 10
STOU006 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10
SWU011 การออกแบบ Infographic มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6
รายวิชาแนะนำอื่น ๆ
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้
CMU009 Information Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10
KMUTT015 เการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5
SWU003 Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6

ด้านสังคม Social Literacy
รายวิชาแนะนำอื่น ๆ
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้
NU014 การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ Creative Use of social media มหาวิทยาลัยนเรศวร 6
CMU040 ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน (Interpersonal Communication Skills in Workplace) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10
CMU006 การเป็นพลเมือง Citizenship มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10

ด้านภาษา Language Literacy

Level 1 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้
BRU001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 24
CMU018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10
Level 2 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับกลาง
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้
CRRU016 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 8
CU006 ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10
Level 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับสูง
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้
KU005 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิชาการ สำหรับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15
KU006 ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15
รายวิชาแนะนำอื่น ๆ
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการเรียนรู้
HU005 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 5
UP001 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง มหาวิทยาลัยพะเยา 10
UP002 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 10

หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครงาน สามารถติดต่อได้ที่
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครงานโครงการฯ เบอร์ 039-319111 (วันและเวลาราชการ)
ต่อ 11490 , 081-8113048 (สำนักบริการวิชาการ) / 10115, 10116 (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่) ในเวลาจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.