ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 8 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 6 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 7 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 5 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 6 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 4 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 5 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 3 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 4 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 2 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 3 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 1 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2 เพิ่มเติม รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 1 ถาม - ตอบ
 • สรุปหลักฐานที่ต้องใช้สมัครงานแต่ละประเภท
 • 1.ประชาชน (ต้องมีหลักฐานทั้งหมด 3 หลักฐาน) ได้แก่
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
 • 2.บัณฑิตจบใหม่แต่ไม่เกิน 3 ปี (ต้องมีหลักฐานทั้งหมด 5 หลักฐาน) ได้แก่
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาใบจบการศึกษา หรือ สำเนาใบปริญญาบัตร (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาใบ Transcript (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
 • 3.นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (ต้องมีหลักฐานทั้งหมด 5 หลักฐาน) ได้แก่
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)

รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 8

หมายเหตุ รายชื่อนี้แสดงเพื่อให้ผู้สมัครรับทราบว่าท่านมีชื่ออยู่ในระบบจริง แต่ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564
ผู้สมัครงานท่านใดที่ยังไม่ได้อัปโหลดหลักฐาน กรุณาอัปโหลดไฟล์หลักฐาน ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เนื่องจากระบบจะปิดรับสมัคร หากไม่มีการอัปโหลดหลักฐานประกอบการสมัครถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
# ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1นางสาวกนกวรรณ ห้วงน้ำบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
2นางสาวกมลชนก ช่างอยู่ประชาชนทั่วไป
3นางสาวกมลนัทธ์ รุ่งเรืองนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
4นางสาวกมลพรรณ สีอ่อนประชาชนทั่วไป
5นางสาวกมลวรรณ แวววงษ์บัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
6นางสาวกรกนก ทองขาวประชาชนทั่วไป
7นางสาวกรกนก แซ่เตียวบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
8นางสาวกรณิชา ภิญโญจิตร์บัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
9นางสาวกรรณิกา แช่มช้อยนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
10นายกรวิชญ์ เทศเลิศนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
11นายกฤตนัน สินธีรเดชบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
12นายกฤษฎา สุนทรบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
13นางสาวกฤษณี อินทร์อ่ำนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
14นายกฤษดา จินดาธรรมประชาชนทั่วไป
15นางสาวกฤษติยา ศรีดารีบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
16นายก้องศักดิ์ เมยประโคนบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
17นายก้องศักดิ์ เมยประโคนบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
18นางสาวกัญจนพร จรดลบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
19นางสาวกัญญาณัฐ ทวีสินพิพัฒน์บัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
20นางสาวกัญณภัทร แสงเมืองนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
ทั้งหมด 445 เรคอร์ด
หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครงาน สามารถติดต่อได้ที่
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครงานโครงการฯ เบอร์ 039-319111 (วันและเวลาราชการ)
ต่อ 11490 , 081-8113048 (สำนักบริการวิชาการ) / 10115, 10116 (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่) ในเวลาจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.