• สรุปหลักฐานที่ต้องใช้สมัครงานแต่ละประเภท
 • 1.ประชาชน (ต้องมีหลักฐานทั้งหมด 3 หลักฐาน) ได้แก่
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
 • 2.บัณฑิตจบใหม่แต่ไม่เกิน 3 ปี (ต้องมีหลักฐานทั้งหมด 5 หลักฐาน) ได้แก่
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาใบจบการศึกษา หรือ สำเนาใบปริญญาบัตร (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาใบ Transcript (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
 • 3.นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (ต้องมีหลักฐานทั้งหมด 5 หลักฐาน) ได้แก่
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)

รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 1

หมายเหตุ รายชื่อนี้แสดงเพื่อให้ผู้สมัครรับทราบว่าท่านมีชื่ออยู่ในระบบจริง แต่ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 มีนาคม 2564
ผู้สมัครงานท่านใดที่ยังไม่ได้อัปโหลดหลักฐาน กรุณาอัปโหลดไฟล์หลักฐาน ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564 เนื่องจากระบบจะปิดรับสมัคร หากไม่มีการอัปโหลดหลักฐานประกอบการสมัครถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
# ชื่อ - สกุล อำเภอ
1นางสาวกนกพร บุตรสิงห์ขลุง
2นางกัลย์นภัส เรืองเดชเกตุหิรัญเมืองจันทบุรี
3นางสาวกาญจนา จูมมะณีย์เมืองจันทบุรี
4นางสาวกุลวดี โกศิลามะขาม
5นางสาวจารุวัลย์ ปะวรรณโกเมืองจันทบุรี
6นายชญศักดิ์ ตฤณมัยทิพย์เมืองจันทบุรี
7นายชนสิษฎ์ บุญธรรมเมืองจันทบุรี
8นายชัยพร กันยารังแหลมสิงห์
9นายชัยวัฒน์ สวัสดิไชยแหลมสิงห์
10นางสาวฐิติยา มงคลกวินเมืองจันทบุรี
11นายณรงค์ศักดิ์ รักษามะขาม
12นางสาวณัชยานันท์ องอาจขลุง
13นางสาวณัฐชา ไชยอ้ายเมืองจันทบุรี
14นางสาวณิชา อัตถาหารเมืองจันทบุรี
15นางสาวณิชาภัทร มุขดีเมืองจันทบุรี
16นายทศพล ศรีมาสท่าใหม่
17นางสาวทัศวรรณ ระบุผลแหลมสิงห์
18นายธนกร นาเมืองรักษ์เมืองจันทบุรี
19นางสาวธนพร อัครลิขิตเมืองจันทบุรี
20นางสาวนภัสวรรณ กวางทองโป่งน้ำร้อน
ทั้งหมด 65 เรคอร์ด
หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครงาน สามารถติดต่อได้ที่
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครงานโครงการฯ เบอร์ 039-319111 (วันและเวลาราชการ)
ต่อ 11490 , 081-8113048 (สำนักบริการวิชาการ) / 10115, 10116 (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่) ในเวลาจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.