ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 8 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 6 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 7 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 5 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 6 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 4 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 5 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 3 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 4 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 2 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 3 รายชื่อผู้สมัครงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รอบ 1 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2 เพิ่มเติม รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2 รายชื่อผู้สมัครงาน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 1 ถาม - ตอบ
 • สรุปหลักฐานที่ต้องใช้สมัครงานแต่ละประเภท
 • 1.ประชาชน (ต้องมีหลักฐานทั้งหมด 3 หลักฐาน) ได้แก่
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
 • 2.บัณฑิตจบใหม่แต่ไม่เกิน 3 ปี (ต้องมีหลักฐานทั้งหมด 5 หลักฐาน) ได้แก่
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาใบจบการศึกษา หรือ สำเนาใบปริญญาบัตร (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาใบ Transcript (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
 • 3.นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (ต้องมีหลักฐานทั้งหมด 5 หลักฐาน) ได้แก่
  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)

รายชื่อผู้สมัครงาน รอบ 1

หมายเหตุ รายชื่อนี้แสดงเพื่อให้ผู้สมัครรับทราบว่าท่านมีชื่ออยู่ในระบบจริง แต่ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ธ.ค. 2563
# ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1นางสาวกณภัทร เฉลิมกลั่นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
2นางสาวกนกกร สิงห์อยู่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
3นางสาวกนกวรรณ อินทมาบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
4นางสาวกนกวรรณ เต็มใจนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
5นางสาวกนกวรรณ ปทุมสูติบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
6นางสาวกมลชนก ใช้เฮ็งบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
7นางสาวกมลชนก พุทธโอวาทนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
8นางสาวกมลวรรณ เฉลิมบุญบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
9นางกรกฎ ข่าทิพย์พาทีประชาชนทั่วไป
10นางสาวกรกมล ตุ่มไทยนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
11นางกฤตินี พึ่งรอดประชาชนทั่วไป
12นางสาวกฤศจรรพรรณสร แสงเพ็ชร์บัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
13นายกฤษฎา สุทธิโกบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
14นายกฤษฏิ์ สินธุรัตน์ประชาชนทั่วไป
15นายกฤษณะ สุขาคมบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
16นางสาวกฤษติยา พลกันยานักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
17นางสาวกัญญาภัทร วงศ์เขาอ่อนประชาชนทั่วไป
18นางสาวกัญพัชญ์ หิรัญพีรภัทร์บัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
19นางสาวกัณฐมณี วารีบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
20นางสาวกัณฑ์ เหรียญเจริญบัณฑิตจบใหม่ (สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี)
ทั้งหมด 414 เรคอร์ด
หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครงาน สามารถติดต่อได้ที่
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครงานโครงการฯ เบอร์ 039-319111 (วันและเวลาราชการ)
ต่อ 11490 , 081-8113048 (สำนักบริการวิชาการ) / 10115, 10116 (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่) ในเวลาจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.